Związek Nauczycielstwa Polskiego
Oddział Międzygminny w Wodzisławiu Śląskim

XIX OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI „O ZŁOTĄ WIEŻĘ PIASTOWSKĄ” – ZNP CIESZYN

8 sierpnia 2019

ZWIĄZEK  NAUCZYCIELSTWA  POLSKIEGO

43-400  Cieszyn,  ul. Rynek 18   tel./fax   (33)  852-16-58

 

Zaprasza do wzięcia udziału w :

 

XIX OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  POETYCKI
„O ZŁOTĄ WIEŻĘ PIASTOWSKĄ”

REGULAMIN

 1. ORGANIZATORZY:

Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Cieszynie wraz z Sekcją Artystyczną
przy współudziale:

Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Zarządu Okręgu Śląskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego, Wydziału Edukacji Kultury i Sportu Urzędu Miasta, Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego, Burmistrza Miasta Cieszyna i Starosty Cieszyńskiego (patronat honorowy).

 1. CELE KONKURSU:

III. ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich pełnoletnich poetów, bez względu na ich przynależność do związków i stowarzyszeń twórczych.
 2. Laureatów Nagród Głównych poprzedniej edycji konkursu obowiązuje roczna karencja, tzn. nie mogą brać udziału w obecnej jego edycji.
 3. Uczestnicy konkursu nadsyłają tylko jeden, opatrzony godłem (słownym), zestaw trzech utworów poetyckich w języku polskim, dotychczas niepublikowanych w żadnej formie (także w internecie)
  i nienagradzanych w innych konkursach, o objętości nie przekraczającej trzech stron formatu A4.

  Zestaw konkursowy należy przesłać w czterech egzemplarzach, spiętych zszywaczem, w formie wydruku komputerowego lub maszynopisu.

 

 1. Tematyka wierszy jest dowolna. Wiersze nawiązujące do Cieszyna i Ziemi Cieszyńskiej będą kandydować do dodatkowej Nagrody Specjalnej. Druga Nagroda Specjalna (wyróżnienie) zostanie przyznana twórcy będącemu członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego (w tym przypadku prosimy autorów o dołączenie oświadczenia o przynależności do ZNP).
 2. Do zestawu należy dołączyć podpisaną tym samym godłem, zaklejoną kopertę zawierającą dane osobowe autora: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail, a poeci należący do ZNP, również nazwę swojego Oddziału ZNP)

 

 1. Prace należy nadsyłać na adres:

 

Zarząd Oddziału ZNP

 1. Rynek 18, 43-400 Cieszyn

z dopiskiem:„Złota Wieża Piastowska”

 

 1. Do konkursu dopuszczone będą wyłącznie prace spełniające warunki określone
  w niniejszym regulaminie, które wpłyną do organizatora w nieprzekraczalnym terminie
  do dnia 19. 08. 2019 roku. (decyduje data wpływu przesyłki do siedziby organizatora, a nie data stempla pocztowego)

 

 1. NAGRODY:

 

 1. Jury powołane przez Organizatora przyzna trzy Nagrody Główne oraz dwie Nagrody Specjalne.
 2. Nagrodami w konkursie są statuetki Wieży Piastowskiej oraz nagrody rzeczowe.

(łączna wartość nagród wynosi 2000 zł).

Nagrody Główne:

 1. Złota Wieża Piastowska
 2. Srebrna Wieża Piastowska

Nagrody Specjalne:

 1. Jury i organizatorzy zastrzegają sobie prawo do innego podziału nagród oraz przyznania dodatkowych wyróżnień.
 2. Nagrody nie będą wysyłane pocztą, należy odebrać je osobiście podczas uroczystej Gali Finałowej, która odbędzie się w Cieszynie, 21 września 2019 roku o godz. 12.00.

(Z uwagi na trwającą akcję protestacyjną, zawieszony strajk i możliwość dalszych działań w tym zakresie
(od września) zaplanowany termin Gali Finałowej może ulec zmianie).

 1. FINAŁ KONKURSU:
 1. Wyniki konkursu zostaną opublikowane. Organizatorzy powiadomią laureatów indywidualnie. (przed 8.09.2019 r.)
 2. Przyjazd laureatów na finał konkursu odbywa się na koszt organizatora. Organizatorzy zwracają laureatom koszty podróży (najtańszym środkiem lokomocji na terenie Polski) i zapewniają nocleg.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Osoby przystępujące do konkursu wyrażają zgodę na publikowanie
  i przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby związane z przebiegiem i promocją konkursu, w myśl ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr.133/97 poz.883. Organizator zastrzega sobie również prawo do sporządzenia dokumentacji fotograficznej
  i filmowej w celach promocyjnych.
 2. Nadesłanie wierszy na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem uczestnika,
  że akceptuje postanowienia regulaminu, jest autorem zgłoszonych wierszy, nie narusza majątkowych praw autorskich osób trzecich oraz, że wiersze nie były przed wysłaniem, publikowane i nagradzane w innych konkursach.
 3. Organizatorzy nie zwracają prac przesłanych na konkurs i zastrzegają sobie prawo
  do publikowania nagrodzonych i wyróżnionych wierszy w antologii konkursowej, mediach
  i materiałach promocyjnych, bez honorarium autorskiego.
 1. Decyzje jury są ostateczne i nieodwołalne. Jury może przyznać nagrodę za cały zestaw lub pojedynczy wiersz. W uzasadnionych przypadkach jury może dokonać innego podziału nagród.
 2. Sprawy nieobjęte regulaminem oraz sporne rozstrzyga jury oraz organizator konkursu.
 3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie.
 4. Informacje dotyczące interpretacji regulaminu i przebiegu konkursu udzielane
  są w siedzibie Zarządu Oddziału tel. 33 85 216 58, lub e-mail: [email protected],
  a także na stronie internetowej Oddziału ZNP w Cieszynie: znp-cieszyn.pl

 

ORGANIZATORZY